Poplatky

Čiastočná úhrada nákladov:
40,00 €/mesiac
26,437 €/mesiac „predškoláci“ (dieťa, ktoré do 31.8. v danom šk. roku dovŕši 6 rokov)
Číslo účtu: SK21 0200 0000 0029 2910 9151
Možnosť platby pravidelne alebo aj raz ročne na začiatku. Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa+mesiac. Súrodenci môžu uhrádzať poplatok spolu v jednej platbe.

Strava:
Suma: 1,50 €/deň celodenné stravovanie
Číslo účtu: SK41 0200 0000 0029 2912 9355
Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa.
Súrodenci môžu uhrádzať poplatok spolu v jednej platbe.

Príspevok do o.z. Iniciatíva rodičov Lamača:
6,00 €/mesiac
4,00 €/mesiac (ak sú v MŠ 2 a viac deti)
dobrovoľný príspevok – deti, ktoré navštevujú škôlku len na poldenný pobyt.
Číslo účtu: SK13 0200 0000 0020 3925 8358
Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa.
Rodičia sa automaticky stávajú aj členmi IRL.